Všeobecné obchodní podmínky jazykové školy

Home    O nás    Všeobecné obchodní podmínky jazykové školy

I. JAZYKOVÁ ŠKOLA
Jazyková škola Mgr. Olga Mojžíšová, IČ 72113316 (dále jen Jazyková škola), poskytuje služby v oblasti jazykového vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem jazykových kurzů a jsou pro zúčastněné strany závazné. Cílem Jazykového školy je poskytnout studentům co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. 

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.jazyk.cz nebo přihlášky vyplněné v kanceláři jazykové školy Jazyk.cz. Student může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě III.,  této smlouvy. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraveno v bodě IV. (Storno podmínky). 

III. PLATBA

 1. Kurzovné je možné hradit převodem z účtu na účet nebo hotově v kanceláři Jazykové školy. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu Jazykové školy je 2800387820 / 2010 (FIO banka), variabilní symbol platby je číslo faktury. 
 2. Individuální kurzy jsou hrazeny vždy předem v délce 10ti lekcí.
 3. Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Jazyková škola požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den z prodlení. 

IV. STORNO PODMÍNKY
Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

 1. Zařazení do kurzu je možné stornovat pouze písemnou formou nebo formou emailu.
 2. Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – bez storno poplatku.
 3. Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: 50% kurzovného. 
 4. Jazyková škola si vyhraje právo zrušit skupinku s počtem studentů nižším než 5 a nabídnout studentovi možnost pokračovat s jinou skupinou na stejné vědomostní úrovni pokud tato skupina existuje či navýšit cenu stávajícího kurzu, pokud s tím souhlasí všichni zúčastnění studenti.  
 5. Jazykový škola si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části. 
 6. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. 
 7. V případě zrušení kurzu nebo jeho části Jazykovou školou, vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. 
 8. V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
 9. Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Jazyková škola poskytla studentovi možnost zúčastnit se jazykového kurzu podle požadavků uvedených v přihlášce. 

V. ZMEŠKANÉ HODINY

 1. U skupinové výuky, za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Jazyková škola žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
 2. V odůvodněném případě (např. absence na základě předloženého lékařského potvrzení) bude studentovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince na stejné úrovni, pokud taková skupinka existuje.
 3. V případě plánované nepřítomnosti delší než 6 týdnů má student nárok na slevu 20 % z kurzovného. Plánovanou nepřítomností se rozumí nepřítomnost oznámená jazykovému centru před zahájením kurzu.
 4. Pokud dojde k zameškání bez řádné omluvy u individuální výuky, není poskytována studentovi žádná kompenzace.
 5. Pokud dojde ke zrušení výuky ze strany jazykové školy, je studentovi poskytnut náhradní termín.
 6. Pokud dojde ke zrušení výuky ze studentovy strany do 12 hodin předchozího dne před zahájením výuky, je domluven náhradní termín, peníze se přesouvají.
 7. Pokud dojde ke zrušení po 12 hodině předešlého dne před lekcí, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny.

VI. VÝUKA
Výuka probíhá vždy v řádně dohodnutém termínu. Výuka se nekoná o státních svátcích, avšak v době školních prázdnin probíhají všechny kurzy s výjimkou kurzů pro žáky základních a středních škol. O případných změnách v harmonogramu (např. o konání či nekonání výuky v období školních prázdnin) bude rozhodnuto s přihlédnutím na zájem většiny studentů ve skupině a na základě dohody s lektorem v daném kurzu. Studenti budou o této změně včas informováni. V případě změny místa výuky bude tato změna studentům oznámena včas před zahájením výuky. 

VII. PŘISTOUPENÍ DO KURZU A JEHO ZMĚNA
V případě, že student přistoupí do již probíhajícího kurzu více než 4 týdny po jeho zahájení, má nárok na slevu z kurzovného. Výši slevy určí jazyková škola.
Jazykové centrum umožní studentovi přestoupení z kurzu do takového kurzu, který svou úrovní lépe odpovídá úrovni znalostí studenta (z vlastní vůle studenta nebo na doporučení lektora) v případě, že tento přestup bude možný z kapacitních důvodů. V případě přestupu do kurzu s vyšší cenou kurzovného je student povinen uhradit cenový rozdíl, a to poměrnou část tohoto rozdílu vzhledem ke zbývajícímu počtu výukových bloků v daném pololetí. V případě přestupu do kurzu s nižší cenou kurzovného nemá student nárok na vrácení rozdílu v ceně kurzovného.

VIII. ZMĚNY ZE STRANY JAZYKOVÉ ŠKOLY

 1. Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu. Jazykové centrum si rovněž vyhrazuje právo z vážných důvodů zrušit kurz v jeho průběhu. V takovém případě má student nárok na vrácení kurzovného za výukové bloky, které se neuskuteční. 
 2. Jazyková škola si vyhrazuje právo dočasně přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
 3. Lektor kurzu je oprávněn výuku v jednotlivém dnu zrušit bez náhrady, jestliže se ani jeden ze studentů nedostaví bez řádné omluvy do 20 minut po zahájení výuky. 
 4. Pokud je výuka zrušena ze strany jazykového centra z důvodu, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na výuce, zajistí jazykové centrum v nejbližším možném termínu odpovídající náhradu.

IX. VÝUKOVÉ MATERIÁLY
Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Jazyková škola si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se studentem a zrušit bez náhrady účast studenta v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Jazykové školy, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu. 
 2. Jazyková škola může odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu (min. 5 studentů) a to v tom případě, že kurz se stejnou úrovní není otevřen nebo je jeho kapacita již plně obsazena.
 3. Jazyková škola je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že student neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti. 


XI. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI
Souhlas s obchodními podmínkami nabývá platnosti v případě podání závazné přihlášky (elektronické i papírové). Při dalším přihlášení se do kurzu platí podmínky už jednou podepsané, pokud se mezitím nezměnily. 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Jazyková škola Jazyk.cz, IČ 72113316 prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. 
 2. Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.

Všeobecné podmínky jsou v platnosti od 1. září 2018.