Wattsenglish pro školky

Jazyk.cz: › Wattsenglish pro školy a školkyWattsenglish pro školky

Vážení rodiče,mateřská škola Vašemu dítěti v letošním roce nabízí příležitost začít se seznamovat s anglickým jazykem. Vybrala k tomu metodiku Wattsenglish.

O výuce

Výuka bude probíhat dvakrát týdně, jednu hodinu povede rodilá mluvčí a druhou hodinu paní učitelka z Vaší mateřské školy. Obě hodiny se budou doplňovat a navzájem na sebe navazovat. Výukové materiály, které k výuce budeme používat, nutí děti zapojovat více smyslů a využívají jejich emocionální paměť, s dítětem komunikují prostřednictvím skutečné lidské tváře a postavy. V ceně kurzu jsou již výukové materiály započítány: pro práci v mateřské škole bude každý mít pracovní sešit, pro opakování domů dostane CD a DVD. S přihláškou na kurz navíc získáte možnost dalšího procvičování pomocí webových stránek Wattsenglish, kde se může zaregistrovat do dětského klubu.

Principy Wattsenglish

Děti rozumí základním významům mateřského jazyka dávno před tím, než jsou schopné samostatného projevu. Ze stejného principu vychází i výuka cizí řeči v předškolním věku. Děti reagují na určitý podnět vyslovený v cizím jazyce, aniž by měly samy jakékoliv sdělení formulovat. Cizí řeč je poté osvojována stejně přirozeně jako mateřská, děti chápou smysl celých výroků. Lektoři Wattsenglish® dále probouzí motivaci k porozumění mimikou, gestikulací, obrázky, loutkami apod.

Využití her a pohybu

Využíváme prožitkové a kooperativní učení hrou a takové činnosti, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat. U dětí vzniká často největší motiv ke komunikaci právě při hře. Vhodné podmínky k výuce vytváříme tehdy, pokud jsou hry zábavné a vzrušující a pokud jsou navíc koncipovány tak, aby umožňovaly všem dětem vyniknout. Pohyb je důležitým prostředkem jak k neverbální komunikaci, tak k odreagování.

Nepřímé učení

Jazyk není pro děti oddělitelný od reality, kterou zažívají. Rády imitují hlasy z písniček a scének, napodobují postavy z příběhů a jejich způsob vyjadřování. Baví je pohádky, říkanky a hádanky, a tím i nové zvuky, které se v nich objevují. Tímto způsobem zapojují stejné oblasti rozumu, které používají k osvojení mateřského jazyka. Dochází k nepřímému, ale nejvíce efektivnímu učení.

Rozvíjení představivosti

Děti prožívají scénky a příběhy naplno. Učitelé napomáhají vytvářet pohádkové prostředí. Díky vyvinuté dětské fantazii umožňuje gradování příběhů v pohádkách nebo písničkách operovat s cizím jazykem jako s jejich mateřštinou.

Aktivace všech smyslů

Mateřský jazyk si dítě osvojuje prostřednictvím vícesmyslové motivace, stejně tak přistupujeme v předškolním věku k předávání cizojazyčných dovedností. Při výuce jazyka navíc děti procvičují manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti, jsou využívány i smyslové a psychomotorické hry a hry hudební a hudebně pohybové.

Střídání činností

Děti se soustředí jen v rámci minut, proto je výuka Wattsenglish® živá a prostoupená hrou a pohybem. Aktivity se střídají po pěti až deseti minutách, zařazují se podle potřeby hry podněcující aktivitu dětí i činnosti zklidňující. Uplatňují se často aktivity, které jsou dětem známé, zvyšuje se tak jejich pocit sebedůvěry a jistoty.

Upevňování

Opakováním aktivit děti nacházejí potřebnou sebedůvěru. Je třeba si uvědomit, že proces vstřebávání jazyka před tím, než je dítě schopné jazyk vyprodukovat, může být dlouhodobý. Případný stres z mluvení odstraňuje sborové opakování písniček či říkanek nebo různé zábavné formy drilu.

Individuální přístup

Učitelé Wattsenglish® věnují v co největší možné míře individuální pozornost každému dítěti. Důležitou součástí procesu výuky je pochvala. Nečekáme s pochvalou na samostatný projev, dítě chválíme již za pokus nebo správnou (i motorickou) reakci.Jazyk.cz: › Wattsenglish pro školy a školkyWattsenglish pro školky


Jazyková škola v Soběslavi


Profesionální výuka angličtiny, němčiny, francouzštiny. Výuka probíhá v malých skupinkách 5 – 7 studentů, můžeme tak klást důraz na komunikativní a praktické využití jazyka. Výukové materiály volíme dle přání a potřeb studentů, vždy se jedná o tituly využívající moderní technologie, s visualizovaným přistupem, který usnadňuje utvářet si představu o cílovém jazyku.

Učebnice podle kterých učíme...Mgr. Olga Mojžíšová - Books & Books s.r.o.
Vesce 65, 392 01 Vesce

Vytvořili © 2010-2017 machina.cz